Näringsliv

När vindkraftverk byggs skapas det förutom miljövänlig


elproduktion också uppdrag till lokala


små och medelstora företag.


Vindkraften är på väg att utvecklas till en ny industrigren i Barentsområdet. Utbyggnaden innebär stora investeringar i kronor räknat och verksamheten är kapitalintensiv. Etableringen av vindkraft skapar möjligheter för lokala och regionala företag att växa.

Vindkraftcentrum i Barentsregionen arbetar för att länka samman det lokala och regionala näringslivet med projektörer, tillverkare och investerare. Vi fungerar som en mellanhand genom att skapa mötesplatser i form av konferenser och informationsträffar men vi vidarebefordrar även direktkontakter och bistår med hjälp vid uppvaktning av berörda myndigheter och organisationer.

Vår ambition är att en så stor del som möjligt av den ekonomiska kakan stannar i området. Detta gör vi bäst genom att bygga upp kompetens lokalt och regionalt. Då kan vindkraften bli en värdefull industrigren under många år framöver.

Ett stort antal vindkraftparker, stora som små, planeras i Barentsområdet som blivit attraktivt för vindkraftsbolagen. En anledning är tillgången till stora, glest befolkade markområden och goda vindförhållanden. Det är numera tekniskt möjligt att bygga vindkraftverk i skogsmiljö och kallt klimat. Dessutom prioriteras utbyggnaden av vindkraft av EU och den svenska regeringen eftersom vi måste ställa om till förnyelsebara energikällor och minska beroendet av fossila bränslen och kol.

I många fall handlar det om storskaliga utbyggnader. Den stora parken i Markbygden, Piteå kommun, är ett sådant exempel.

Är du nyfiken att bli en del av branschen? Tveka inte att kontakta oss för mer information.